KNJIGA SNOVA SYLVIA BROWNE PDF

The direction the Cowboy walked thru the party was into the house not out. In this world, Diane, who is now known knjuga the film as Betty, is a beautiful, talented young actress and well loved daughter who will clearly have Hollywood at her feet in no time. Pozvala sam susjede, Shirley i Mickeya, da mi pomognu. And yet, even this is thrown into doubt. If someone were to dream of a future possible death this would lack specific details. I feel so bad for her character.

Author:Douktilar Meztikus
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):4 May 2009
Pages:220
PDF File Size:16.77 Mb
ePub File Size:19.64 Mb
ISBN:576-5-44961-935-7
Downloads:76701
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TulabarNijedan dio ove knjige ne smije se upotrebljavati ni re producirati na bilo koji nain bez pismenog dopu tenja, osim u sluaju kratkih navoda objavljenih u kritikama ili ocjenjivakim lancima. Za sve obavijesti mo ete se obrati ti izdavau. Zagreb : Biovega, Prijevod cijela: Book of dreams. ISBN Zagreb, Sylvijina posveta: Mojim prijateljima, obitelji, osoblju i sveenicima, osobito Montelu Williamsu, prijatelju i divnoj osobi, ne samo prema meni nego i prema milijunima drugih.

Lindsayna posveta: Mami, uvijek, i od srca hvala, Bernie, to si bila na a sanolovka. U svijetu snova Proroanski snovi: Oi u oi s budunosti tijekom spavanja San otpu tanja San elje Kad su vi e od snova: Prikupljanje informacija i rje avanje problema tijekom spavanja Astralni posjeti: udesni susreti dok spavamo Astralna katalepsija: Prolazna paraliza i buka dok spavamo Arhetipovi: Simboli u na im snovima Ljudi u na im snovima: Od voljenih osoba do neobino poznatih neznanaca Kada djeca sanjaju Lucidni snovi i sanjarenja: Izmeu svijesti i podsvijesti Snovi oima vidovnjakinje Ui u moju sobu Gdje prie se itaju, I neka juera nje tuge Le e mrtve na podu.

Ui, mladiu, Sa svijetom u oima. Ui, djevojko, I molim te, ne plai. Ljudi prolaze, Mladi, srednji i stari, I svaki je ivot pria Koju treba ispriati.

Nauljena uha I spremna srca Pomo se predaje Zovu sudbine. Doi u moj svijet, Sanjau snova. Doi u moj svijet, Spletkaru spletki. Nitko nije premalen, I nitko prevelik Da ne bi bilo milosti Bo je za sve. Upusti se u pustolovinu, Primi me za ruku I doi emo Do obeane zemlje. Kroz ivot ispunjen borbama I svim njegovim radostima Daj da ti pomognem I s vremenom bit emo slobodni.

Jedino to e uti Bit e istina. Sto ut u za tebe Bit e ivi dokaz. Ne mo e dobiti jagode Bez malo pokvarena laga, I stoga doi u moju sobu, O, sanjau snova. Browne Uvod Ve vi e od trideset godina strastveno me zaokupljaju snovi i ostala obogaujua putovan ja na koja odlazi na duh dok spavamo. Proitala sam tomove i tomove istra ivakih radov a o snovima.

Prouavala sam snove s doslovce tisuama klijenata. P redavala sam o snovima. Dr ala sam teajeve o tumaenju snova. I na kraju, godinama sa m obeavala samoj sebi da u jednog dana napisati knjigu o snovima koja e ih prikazat i u jednostavnijem, jasnijem, pristupanijem i, ponajprije, utje nijem svjetlu kako bismo shvatili da su ak i na e more blagoslov.

Nakon Uz nj ih, promijenili su se i snovi pod utjecajem na ih nastojanja da se nosimo s traged ijom, strahom, gubitkom, tugom, hrabro u, ponosom, jedinstvom i opipljivom, udesnom vjerom u Boga i u ljude oko nas, koju smo osjetili kad smo je trebali i koja e uv ijek, uvijek biti u nama. U tome svemu mogli smo se osloniti i na na e snove, koji su nam nou pomagali da pobjegnemo, da se opet nadamo, da jo jednom pro ivimo i izba cimo iz sebe ono najgore, ime su nam barem malo ubla ili patnju kojoj smo bili izlo e ni tijekom dana.

Poveli su nas u pro lost i u budunost, ak i na Onu stranu kako bism o dobili toliko potrebnu utjehu od voljenih osoba, tiho nam poma ui da prebolimo i krenemo dalje. Nakon sve vi e klijenata, sve vi e pisama, sve vi e telefonskih poziva i sve vi e pojedinaca iz publike koji su tra ili i imali potrebu razgovarati o svoji m novim, intenzivnijim snovima, napokon sam shvatila kako je vrijeme da ispunim obeanje dano samoj sebi i da napi em knjigu za krmi cam ep nrinrpmola crntnvrt nnla ivnra Odgovorili ste mi svojom uobiajenom otvoreno u i velikodu no u, na emu uvijek biti zahvalna.

U knjizi ete naii na mnoge, ali ne i na sve snove. Poduzela sam mjere predostro nosti i za titila va u anonimnost kako ih ne biste morali priznat i kao svoje, osim ako ne elite. Molim one ija pisma nisu objavljena da vjeruju kako sam proitala sv a do jednoga, to mogu potvrditi i svjedoci, i da me moj dragi, ali strogi urednik Brian Tart u tome nije sprijeio, rado bih ih sve bila uvrstila u knjigu.

Ova je knjiga, dakle, nastala na temelju bogatog istra ivakog rada, materijala s mo jih predavanja i snova dobivenih od stotina i stotina ljudi, ija su pisma dupkom ispunila moje uredske ormarie. Ona je izraz poasti tom fascinantnom, neistra enom po druju po ijoj smo povr ini tek zagrebli, tom udesnom fenomenu nazvanom sanjanje koji nam je svima zajedniki. Omoguit e vam uvid u to za to sanjamo, kako otpu tamo pesimizam dok spavamo, kako skupljamo informacije, ak i za to se udovi ta i demoni katkad jave kao uljezi.

Vodit e vas dugo oekivanim susretima s voljenim osobama, koje ste smat rali izgubljenima, i s va om udesnom pro lo u. Pomoi e vam da shvatite kako su snovi zase an svijet, svijet u kojem u prosjeku provedemo est godina ivota i sve se vrijeme stopi u Bo je vjeno "sada" , svijet pun sjeanja iz pro lih ivota, sada njih problema i rj e enja te uvida u ono to mo da donosi sutra; svijet u kojem poruke, upozorenja, nada, pomo, duhovni voe, ak i lijek za na u univerzalnu nostalgiju za Domom strpljivo ekaju da ih naemo.

Uvjerena sam da su snovi samo jo jedna dimenzija na eg uma, dimenzija koja, kad je se pravilno sagleda, pru a pristup itavom jednom novom bogatstvu spoznaja. Klju otkljuava vrata vjene mudrosti. Kako postajemo mudriji, snovi postaj u razumljiviji, korisniji i pozitivniji. Jo jednom zahvaljujem na stotinama i stotinama va ih pisama. Ovo nije samo moj rad, ovo je plod suradnje. Stoga, dobro do li u na u Knjigu snova.

Ti nas snovi i druge pustolovine zbunjuju , upozoravaju, zaokupljaju, pru aju nam olak anje, zabavljaju nas, tje e, informiraju, prosvjetljuju, a najvi e od svega, ine nas zdravijim i potpunijim osobama nego to b ismo bili bez njih. Putovanja tijekom sna, ak i more, darovi su i saveznici koje bismo trebali prigrliti, a ne ih se bojati. Vrijedni su svakog napora ulo enog u o tkrivanje tajni koje nose i stoga prihvatite svaku vrijednu pouku koju nude.

Vi e od trideset godina prouavam spavanje i snove. Tijekom toga razdoblja proitala s am mnogo tekstova o tumaenju snova, koji ste vjerojatno i sami proitali, ali po za vr etku itanja esto bih bila samo jo zbunjenija.

Neki se "strunjaci" zaklinju da svaki san ima veliko kozmiko znaenje, ali kako nismo dovoljno pametni, ne mo emo ga dokuil i. Drugi su, pak, uvjereni kako su snovi samo beznaajne predstave kojima nas um z abavlja dok spavamo. Ima i onih koji u svakoj i najmanjoj pojedinosti sna nastoj e nai seksualnu simboliku voljela bih se barem jednom nakratko nai sa Sigmun-dom Freudom, samo da ga pitam: " to je vama?

Nauila me da podsvijest razumije njihovo znaenje, neovisno o tome razumije li ga svijest. Zatim, tu je bila moja strast prema svjetskim religijama zbog koje sam vi e puta proitala sve velike svete knjige i uvidjela da je udesna potka svake sainj ena od snova.

Ako se snovi u Bibliji navode put, kako sam ih ja mogla zanema riti? Usto, mo da zato to sam i sama medij, progutala sam knjige svih velikih medija, od Edgara Cavcea do Arthura Forda i Ruth Montgomerv, u nadi da se neu osjeati toliko drukijom. Istodobno, budui da me beskrajno zanimalo kako tono funkcionira ljudski m ozak vjerojatno mislei da mogu nauiti kako biti "normalna" , proitala sam i prouila sve knjige i predavanja koja sam mogla nai iz podruja psihijatrije, psihologije i hipnoze.

U meuvremenu sam ak postala hipnoterapeut i stekla prijatelje do groba m edu nekima od najboljih psihijatara i psihologa u zemlji. Sigurna sam da e biti p sihijatara kojima se nee svidjeti to u sad napisati, ali injenica je da mediji i psi hijatriji imaju mnogo toga zajednikog, izmeu ostaloga, i veliko zanimanje za otkri vanje i razumijevanje tajni skrivenih u snovima. Kako se zahuktavala moja karijera medija, sve je vi e klijenata tra ilo da im pomogn em protumaiti snove.

U veini situacija uope mi nije te ko priznati: "Ne znam. Zbog dobrobiti svojih klijenata i zbog svoje neuta ive znati elje poslo vno sam se poela baviti otkrivanjem tajni snova, to je rezultiralo mojim vi egodi njim zadovoljstvom odr avanja vrlo uspje nih predavanja o tumaenju snova sve veem broju kl ijenata, koji su bili odu evljeni koliko i ja.

I onda me tako uzdrmao jedan san da sam se za pomo obratila jednom od svojih prof esora. Tada sam jasnije nego ikad prije shvatila va nost de ifriranja poruka dobiven ih u snovima. To se zbilo u doba velikih prevrata u mom privatnom ivotu, usput ree no, to je ujedno udesna putovanja dok spavamo 17 i doba kad su na e pustolovine tijekom spavanja ivopisnije, intenzivnije i bremenit ije znaenjem.

Istodobno sam gradila dvije karijere, karijeru medija i predavaa, po haala sam predavanja iz hipnoze i, to je najgore, bila sam usred gadne rastave od svog prvog mu a Garvja formalno gledajui, mog drugog mu a, ali to je tema za zasebnu knjigu. Nismo se svaali oko novca i imovine jer nije bilo nikakva novca ni imov ine vrijednih svae. No zato se vodio gadan okr aj oko skrbni tva nad na im predivnim si niima, Paulom i Chrisom, i na om prelijepom pokerkom Mary, a taj se jo nije rodio tko bi me odvojio od moje djece.

Bilo je to bolno i stra no razdoblje; eludac mi se i s ad stegne, trideset godina poslije, kad pi em o tome. U svom snu, tad ve luda od straha, stajala sam u predavaonici vrsto grlei svoje tro je djece, Paula, Ghrisa i Mary, koji su se stisnuli uz mene. Sve etvero nalazili smo se usred za titnog kruga koji sam nacrtala na podu. Nekoliko androginih, bezop asnih spodoba sa zelenim bezlinim maskama hodalo je vanjskom stranom kruga nepres tano pjevajui: "uvaj se trojke, uvaj se trojke.

Kad sam se probudila, nikad se prije nisam osj eala tako bespomono i prestra eno. Probudila sam se gotovo mahnita i ostatak noi poku avala sam dokuiti to znai "uvaj se t rojke".

Kakve sam se to "trojke" trebala uvati? Sigurno se ne radi o troje nedu ne djece koje sam tako bjesomuno nastojala za tititi. Je li se odnosilo na datum nadol azee sudske rasprave o skrbni tvu koja nam nee ii na ruku, mo da "treeg" u mjesecu ili z a "tri" mjeseca?

Je li moj mu , koji se otuio, mo da smislio "tri" optu be protiv mene kojim e poku ati uvjeriti suca da sam lo a majka? I najneprihvatljivije, je li to bil o upozorenje da se emocionalno pripremim da u izgubiti to "troje" djece?

Ne vjeru jem da bih takvo to pre ivjela. Te noi, dok sam tumarala kuom kao luakinja, valjda sam bila na la tisuu obja njenja, ali nijedno se nije inilo tonim niti mi je pru ilo pomo ko u bi takvo upozorenje trebalo dati. Uvijek ka em: "Budno u se uvati neprijatelja, hr abro u se ogledati s njime, ali ne mogu ni ta ako ne znam tko je neprijatelj. I danas ga smatram jednim od najpouzdanijih i najpronicljivi jih kolega. Kad je to jutro stigao na posao, ekala sam ga pred uredom.

Bila sam t oliko izvan sebe da se nadam kako ga nisam zgrabila za revere, ali nisam vi e sigu rna. Strpljivo me posjeo za svoj stol i jednostavno rekao: "Recite mi, to se dogo dilo? Ne plaem esto, osobito ne pred drugim ljudima.

ELF COMPETITION STI 10W40 PDF

KNJIGA SNOVA SYLVIA BROWNE PDF

Nakree After all, even if the core of the film resists logical penetration, it can still have meaning. After nights of weeping in remorse she drowns herself. The lines of reality and fantasy are blurred in a manner only David Lynch can execute. I think this refers back to Diane, as SHE has done bad.

AFM 88-22 PDF

Knjiga snova

This clever substitution permits Diane to demonize her rival while maintaining the purity of her idealized Camilla. Also, why the scene where the hit man and his older associate question a prostitute regarding the missing girl, Rita? I am not trying to be overly critical of this theory but I feel his extensive dismissal of the dream needed to be sylvai. The hit man is anxious of someone overhearing, as Diane is upset and loudmouth. A onda su se vratili svakodnevni zvukovi. Yes, Diane is smova running to the bedroom but she IS about to die near-death. Harv Eker Philip Caputo E.

TOXOPLASMOSIS CONGENITA PDF

Browne, Sylvia-knjiga Snova

.

DEADLY EMBRACE BRUCE RIEDEL PDF

.

Related Articles